سردخانه ثابت ومتحرک

از فعالیتهای مهم شرکت سرماگستر شیراز ساخت سردخانه های ثابت ومتحرک می باشد

سردخانه ثابت

ساخت سردخانه ثابت بر اساس ثبت سفارش صورت می گیرد وپس از ثبت سفارش، شرایط جغرافیایی و اقلیمی محیط در نظر گرفته می شود تا قطر پانل ، نوع موتور ، اواپراتور و کندانسور از حیث قدرت ،ارزیابی شده كه مطابق با استاندارد بین الملی سردخانه محاسبه گردد

ضمن آنکه استانداردساندویچ پانل دانسیته 40 می باشد. شرکت سرماگستر شیراز درهر شرایط فصلی تنها از کمپرسورهای DWM ساخت کشور آلمان استفاده می نمایدوکندانسور اواپراتور های شرکتهای NIC، SABCOOL و NOVIN مورد استفاده این شرکت می باشد . سایر لوازم مصرفی از بهترین مارک موجود در بازار استفاده می گردد که عموماً مارک دانفوس می باشد و از تابلو برق با متعلقات تله مکانیک جهت سیستم راه اندازی و امنیتی استفاده می گردد .

سردخانه متحرک

سردخانه های متحرک شرکت سرماگستر شیراز از معدود سردخانه های متحرک است که مورد تایید اداره راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی می باشد .

این سردخانه ها هر کدام دارای استاندارد خاص خود بوده و ابعاد آنها با هم متفاوت است و بر اساس خواست و کاربرد مشتری، سیستم سرمازای آنها طراحی می گردد.

پیش سردکن

پیش سردکن عموماً قبل از سردخانه تعبیه می گردد که تا قبل از استقرار مواد غذایی در سردخانه بار ديگر بااستانداردهای مواد غذایی بازبینی شود .

تونل انجماد

تونل انجماد جهت منجمدکردن بعضی از مواد غذایی طراحی می گردد كه مدت زمان و مساحت تونل انجماد بسته به خواست مشتری طراحی می شود .مواد غذایی در تونل انجماد منجمدگردیده و سپس بواسطه پیش سردکن و یا به طور مستقیم وارد سردخانه می گردد.